Å Arbeide med Variasjoner av Beckett

(ENG version further down)

Helgekurs på Solbakken Folkehøgskole

2. – 3. november 2019

Lørdag kl. 10 – 16

Søndag kl. 10 – 17

Har du lest eller sett “Mens vi Venter på Godot” av Samuel Beckett skrevet i 1948? Hvordan kan Becketts tekster være viktige og relevante for oss i dag og hvordan kan de settes i sammenheng med fysiske minner, et mylder av sosiale medier, opplevelse av tomhet og humor? Bli med på et dypdykk inn i Becketts verden sammen med Schouskollektivet.

Om kurset:
Schouskollektivets ”Variations of Beckett” er en tverrkunstnerisk gruppe som forsker på Samuel Beckett og hans arbeid. Gruppen har et pågående treårig prosjekt der de ønsker å komme nærmere inn på hva Becketts tekster forteller oss, og hvordan disse kan være relevante for oss i dag. Målet er å skape åpne rom der man kan trekke forskjellige paralleller til ulike felt og forskjellige kunstformer, og skape dialoger. På den måten settes Becketts ord på prøve, skaper nye forbindelser, og kan være grenseoverskridende. På Solbakken kommer Schouskollektivet til å dele måten de både forsker på sammen og hver for seg. Alle kunstnerne i gruppen vil holde hver sin workshop-del, som til slutt flettes sammen i en felles visning og diskusjon.

Sophie Barth: Fysiske minner
Sophie vil ta utgangspunkt i sitt arbeid med Becketts stykke “Krapps Siste Spole”, og utfordre dette universet. Hun kommer til å jobbe med det personlige, og ulike utforskende metoder for hvordan en kropp kan huske. Her vil hun trekke inspirasjon fra Jerzy Grotowski og japansk butoh-dans.

Nina Krogh: Å Gjenoppdage ord
Nina vil jobbe utfra den informasjonen som vi i dag opplever i ulike digitale former. Hun utforsker hva som kan skje når alle nå har muligheten til å publisere all slags former for tekster. Hvilken makt har ordet i dette mylderet av kommentarer, blogger, statuser, artikler, bilder, og tekster? Hva innebærer et ord og hvordan fortsetter ord og tekst å påvirke oss i dag? Ord og språk er mer enn kommunikasjon, det er en handling, en lyd som har kraft til å påvirke de rundt seg. Dette var Beckett klar over og det var noe han benyttet seg av i stykkene sine.

Ermioni Garramone: STILL LIFE
Hvorvidt det er å vente under et tre, å sitte i en lenestol, eller å være i et rom med et bord og et vindu – så fremhever Beckett meningsløsheten ved hverdagen. En atmosfære av tomhet gjennomsyrer tekstene hans – en “bevisst tilbaketrekning” – som manifesteres i den materielle verden.
Deltakerne inviteres inn i en utforskning der de skal gjøre studier av det romlige og temporale i henhold til tomhet.

David Tann: “Story vs. Play in Beckett”
Den irske kritikeren Vivian Mercier skrev at “Waiting for Godot” er et stykke hvor “ingenting skjer, to ganger”. I denne workshopen utforskes Becketts teknikker for å holde igjen plottet. Vi ser på hvordan Beckett bruker hverdagslige handlinger, og hvordan de kan være motiv for dramatisk effekt. Her fokuseres det spesielt på gestikk og fysiske rutiner som man ofte forbinder med tradisjonell slapstick og vaudeville humor.

Om Schouskollektivet:
Schouskollektivet er en kunstnerisk forskningsplattform som ble startet av Sophie Barth i 2016 da hun jobber på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka. Helt siden begynnelsen har Schouskollektivet vært et tilbud for profesjonelle kunstnere som enten vil utvikle arbeid i prosess eller gjøre studier av forskjellige tematikker i eget kunstnerskap. Schouskollektivet har samarbeidet med Oslo teatersenter siden begynnelsen av 2017, og fortsetter å være en synlig plattform for kunstnere som jobber i spennet mellom teori og praksis. I 2018 ble billedkunstner Nina Krogh med som leder, og har vært med på å starte opp “Variations of Beckett” – et treårig forskningsprosjekt på Samuel Beckett. Gruppen består nå av seks kunstnere totalt, og arbeidene våre publiseres jevnlig i arkivet vårt.

Om kursholdere:
Nina Krogh har bakgrunn i kunst og offentlig rom fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun jobber med lyd, performance og interaktive installasjoner, og leder “Variations of Beckett” med Sophie Barth.

Sophie Barth er teaterregissør og scenekunstner som jobber med interdisiplinære prosjekter. Hun etablerte Schouskollektivet i 2016.

Ermioni Garramone er arkitekt og scenograf. Grunnlaget for arbeidet hennes er relasjonene mellom rom, objekter og kroppen gjennom deres sameksistens. Hun underviser på Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo, og er en del av “Variations of Beckett”-gruppen.

David Tann er en skuespiller og interdisiplinær kunstner fra London som skaper teater i Oslo med Undercover Theatre Company. Han er en del av “Variations of Beckett”- gruppen.

Pris:
1500 (normalpris)
1200 (utvidet early bird – 30. oktober)
1000 per person hvis man kommer i en gruppe på minimum 2. stk.

Kost og losji på Solbakken fhs er inkludert i prisen.

*Det er ønskelig at alle deltakere har lest Becketts mest kjente stykke ”Mens Vi Venter på Godot” før workshopen. Den kan leses på norsk eller engelsk eller fransk.
**Workshopene undervises både på norsk og engelsk.

For påmelding eller mer informasjon send mail til
siri.thorson@solbakken.fhs.no
Påmeldingsfrist 30.10.2019

Facebook arrangement: https://www.facebook.com/events/514903032617420/

(ENG) Weekend course at Solbakken Folkehøgskole

2nd – 3rd November 2019

Saturday 10am – 4pm

Sunday 10 am – 5pm

Have you read or seen “Waiting for Godot” by Samuel Beckett written in 1948? How can Beckett’s texts be important and relevant to us today, and how can they be put into context with physical memories, social media, the experience of emptiness and humour? Join and explore Beckett’s world together with Schouskollektivet.

About the course:

Schouskollektivet’s “Variations of Beckett” is an interdisciplinary artist group researching Samuel Beckett and his works. The group has an ongoing three year project where they wish to get closer to what Beckett’s texts are telling us, and how they can be relevant for us today. The goal is to create a space where you can draw parallels to different fields and art forms, and create dialogues. In this way we set Beckett’s words on trial, whilst also creating new connections and crossing borders. Schouskollektivet will share how we work together as a group but also separately at Solbakken. All of the artists in the group will hold each of their workshop part, which will be tied together in a common presentation and discussion.

Sophie Barth: Physial memories

Sophie will use her work with the play “Krapp’s Last Tape” as a starting point, and challenge this universe. She’ll be working from the personal and onto different methods for how a body can remember. Here she’ll draw inspiration from Jerzy Grotowski and Japanese butoh dance.

Nina Krogh: To Rediscover words

Nina will work with the information that we experience today in different digital forms. She explores what can happen when everyone has the possibility to publish all sorts of texts. What power has the word in the midst of comments, blogs, statuses, articles, images and texts? What does a word contain and how do words and text continue influencing us today? Words and language are more than communication, it is an action, a sound that has the power of changing what surround it. Beckett understood this and made use of it in his plays.

Ermioni Garramone: STILL LIFE

Whether it is waiting under a tree or rocking in a chair, in a room with one table and one window, Beckett is highlighting the lack of meaning of everyday life in site and time specificity. An atmosphere of emptiness is indicated in his written corpus- “a conscious withdrawal” that is manifested in the material world.
The workshop participants are invited to join a research of the spacial and temporal in Beckett’s notion of emptiness.

David Tann: “Story vs. Play in Beckett”

The Irish critic Vivian Mercier wrote, “Waiting for Godot” is a play in which “nothing happens, twice.” In this workshop we will examine the techniques of Beckett to delay a plot moving forward. We will look at his theatrical texts because it combines physical and verbal actions that repeat, reprise and change with each repetition. We will look at how Beckett uses everyday physical actions, as motifs for dramatic effect. We will focus on physical gestures and actions in Beckett ́s stage plays – physical routines in his works often integrate traditional slapstick and vaudevillian routines.

About Schouskollektivet:

Schouskollektivet is an artist platform establised by Sophie Barth in 2016 when she worked at Oslo public library (at Grünerløkka). Ever since the beginning Schouskollektivet has been offering a space for artists who want to develop work in progress or do studies of different themes in their own art practice. Schouskollektivet has worked with Oslo Theatre Centre since the beginning of 2017, and keeps on being a visible platform for artists who work in between theory and practice. In 2018 visual artist Nina Krogh joined as artistic director, and helped initiate the project “Variations of Beckett” – a three year research program on Samuel Beckett. The group consists of six artists in total, and our work in published on a regular basis in our archive.

About the workshop holders:

Nina Krogh has a background in art and public space from the Academy of the Arts in Oslo. She works with sound, performance, and interactive installations, and leads “Variations of Beckett” with Sophie Barth.

Sophie Barth is a theatre director and a performing artist working with interdisciplinary projects. She established Shouskollektivet in 2016.

Ermioni Garramone is an architect and scenographer. Her work is based on the relation between space, objects, and the body through their co-existence. She teaches at the School for Architecture and Design in Oslo, and is a part of the “Variations of Beckett” group.

David Tann is an actor and interdisciplinary artist from London who creates theatre in Oslo with Undercover Theatre Company. He’s a part of the“Variations of Beckett” group.

Prices:
1500 (normal price)
1000 (per person – for groups of 2 people or more)
1200 (early bird until 30.10)

Food and accomodation at Solbakken is included in the price.

  • We would recommend that all the participants have read Beckett’s most known play “Waiting for Godot” prior to the workshop. It can be read in Norwegian, English or French.
    ** The workshops will be taught in both Norwegian and English.

For registration or more info, send an email to
siri.thorson@solbakken.fhs.no
Deadline: 30.10.2019

Facebook event: https://www.facebook.com/events/514903032617420/