Happening 2019!

[English further down.]

Dato: 9. November kl.18 – 20/ performance-dag

10. november: kl. 12 – 16 installasjonen står åpen

Sted: Prosjektrommet i Myntgata 2/ Oslobiennalens lokale

“Variations of Beckett” er Schouskollektivets langtidsprosjekt fra 2019-2021, og ledes av billedkunstner Nina Krogh og scenekunstner Sophie Barth. Gruppen vår består av 5 kunstnere med bakgrunn i billedkunst, scenekunst og arkitektur som alle gjør kunstnerisk forskning på Samuel Becketts arbeid. På slutten av året presenterer alle kunstnerne prosjektene sine kollektivt i form av en “Happening” – fritt etter Allan Kaprows konsept. Arrangementet kurateres som en helhet og utforsker det performative aspektet i våre interdisiplinære praksiser. Målet med den årlige “Happening’en” er å formidle Beckett til folk som ikke nødvendigvis har så mye kjennskap til han fra før, og som er interesserte i tverrkunstnerisk forskning. En “Happening” er et performance-event der møtet med publikum er i fokus, og samspillet mellom kunstnere og publikum er essensielt for det performative aspektet. 

Prosjektet er et samarbeid med Oslo teatersenter, hvor vi er en av forskningsgruppene i residens.

Program: 

La Tête dans les Nuages/Dagdrømmerne – av Nina Krogh 

En interaktiv installasjon 

Hvor ofte dagdrømmer vi i disse dager? Hvor ofte venter vi på noe i timesvis, dager, år? Når merker vi at vi er fastlåst i vante tankemønstre? Hverdagen er for travel, og fingeren scroller ned på mobilen for å få med seg den siste oppdateringen.

Vi lever i en tid og i et sted hvor Beckett’s karakterer aldri kunne eksistert. Hans karakterer venter, dagdrømmer, sitter fast i egne tanker. Ufrivillig blir de dratt mot å utforske deres innerste tvil og tankespinn, som publikum blir invitert inn i. 

After Rose – av Sophie Barth

Performance 

Sophie Barth har jobbet med å skape sin egen Beckett-karakter i en performance-kontekst som strekker seg bortenfor teateret. Hun har brukt flere av Becketts stykker for å undersøke forskjellige måter man kan forstå en karakter som lever på utsiden. Ikke bare som en “outsider”, men en person som velger seg et annet perspektiv og som som frivillig ekskluderer seg selv. Arbeidet hennes er sentrert rundt forskningen på tematikker som  intethet, isolasjon, og stillhet. Disse tematikkene er med på å skape den menneskelige tilstanden man finner gjennomgående i Becketts litteratur.

Embodying Beckett – by David Tann

Performance/installasjon

David Tann vil skape en performance hvor publikum møter en karakter inspirert av Samuel Becketts teaterstykker. Beckett beskriver ofte vandrende, rotløse karakterer som representerer mennesker som er fremmedgjorte ovenfor den kjente omverdnen. Hvordan kan Becketts karakterer oppleve verden utenfor scenens premisser? Hvordan ville de reagert i møte med våre hverdagslige handlinger?

David har latt seg inspirere av “Not I”, “Waiting for Godot” og “Happy Days”. Han bruker rytme og spenning som en åpning til karakterens sinn og kropp. Ved å bruke lek som en metode til å utforske, kommer han til å prøve å kroppsliggjøre Becketts verden.

Still Life – av Ermioni Garramone

Installasjon & performance

S T I L L  L I F E er en arkitektonisk forskning rundt tomhet i den fysiske tilstedeværelsen hos objekter og i rommet. Det er en installasjon og en performance som undersøker den romlige oppfatningen av Becketts tomhet i alle hans verk. 

Beckett reflekterer rundt tomrom, fravær, og mangelen på formål gjennom det kroppslige i de nøye utvalgte objektene og karakterene. De er kun komponenter i Becketts litterære univers, og bare “er der” i tid og i det stedspesifikke. Dermed er tomheten i Becketts arbeid kroppslig mens det også oppnår en høy grad av dasein. 

Installasjonen kartlegger objekter som sammen skaper Beckett mikrokosmos av tomhet.

The Writing Apparatus – av Mari Pitkänen

Performance installasjon

På bakveggen, mot høye siden av scenen, et papir teipet opp på veggen. Papirrullen fortsetter ned gulvet over scenen, mot publikum. Skribenten går inn fra scene venstre med en tusj i den ene hånden, stopper ved papiret og begynner å skrive. Lyden av pennen mot papiret. Av og til stopper hun. Skribenten ser på papiret. Så fortsetter hun å skrive og stoppe, helt til hun når slutten av papirrullen. 

“The Writing Apparatus” er en kollektiv prosess hvor man produserer tekstmateriale helt til utmattelsen inntreffer, slik at man når tankens gråmaterie – et sted hvor logikken og sikkerheten i språket ikke råder, og det uvisse finner sin plass. Mari inviterer publikum til å utforske denne “Writing Apparatus” sammen med henne.

Kunstnerne: 

Nina Krogh har bakgrunn i kunst og offentlig rom fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun jobber med lyd, performance og interaktive installasjoner, og leder “Variations of Beckett” med Sophie Barth.

Sophie Barth er teaterregissør og scenekunstner som jobber med interdisiplinære prosjekter. Hun etablerte Schouskollektivet i 2016, og har initiert alle forskningsprogrammene. Hennes hovedpraksis er fysisk teater og butoh-dans.

Ermioni Garramone er en gresk arkitekt og scenograf. Grunnlaget for arbeidet hennes er relasjonene mellom rom, objekter og kroppen gjennom deres sameksistens. Hun underviser på Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo.

David Tann er skuespiller, skribent, og scenekunstner fra Storbritannia. Han er basert i Oslo der han jobber med kompaniet Undercover Theatre, og har utdannelse fra École Philippe Gaulier.  Han lager visuell storytelling og fysisk komedie.   

Mari Pitkänen er en finsk skuespiller og scenekunstner som gikk ut fra Akademiet for Scenekunst i Fredrikstad i 2018. Maris hovedfokus er kroppslig transformasjon og effekten dette har i offentlig rom.

Arrangementet vil hovedsakelig foregå på engelsk. 

Gratis og åpent for alle!

English:

Dates: 9th November 6pm – 8pm/ performance day

10th november 12pm – 4pm: the installation is open

Place: “Prosjektrommet” at Myntgata 2/ Oslo Biennale’s main quarters

“Variations of Beckett” is Schouskollektivet’s project from 2019 to 2021, and is lead by visual artist Nina Krogh and director/performing artist Sophie Barth. Our group consist of 5 artists who has a background in visual arts, performing arts, theatre, and architecture, and who all work on researching Samuel Beckett’s work. At the end of every year they present their individual projects in a “Happening” freely interpreted after Allan Kaprow’s concept. The event is curated as a whole and explores the performative aspects in our interdisciplinary practices. We aim reach out to people who don’t necessarily know a lot about Beckett, and to everyone interested in artistic research. A “Happening” is a performance event where the meeting between audience and the artists is at the centre of focus, and their connection is essential to the nature of a “Happening”.

The project is led in collaboration with Oslo teatersenter where we are one of their research groups in residency.

La Tête dans les Nuages/Dagdrømmerne – by Nina Krogh 

An interactive installation 

How often do we daydream these days? How often do we wait for something for hours, days, years? When do we notice that we are locked into set patterns? Our everyday life is too busy, and the finger is scrolling on the phone to catch the latest update. 

We live in a time where Beckett’s characters never could have existed. His characters wait, daydream, and are stuck in their own thoughts. Unwillingly, they are drawn to explore their inner doubts and mind games, which the audience will be invited into. 

After Rose – by Sophie Barth

Performance

Sophie Barth has been working with creating her own Beckett character in a performance context that reaches out of the theatre. She has used several of Beckett’s plays to investigate different ways of understanding a character who lives on the outside. Not just as an outsider, but a person choosing a different perspective and excluding herself. Her work has been focused around researching nothingness, of isolation and silence. These themes contribute to creating the human condition found in all of Beckett’s literature. 

Embodying Beckett – by David Tann

Performance/installation

David Tann will create a performance for audiences to encounter a character inspired by Samuel Beckett´s dramatic plays. Beckett portrays wandering, rootless, characters that represent a humanity that is alienated from the known world. How would Beckett´s characters experience the world beyond the confines of a stage? How would they interact with our everyday actions? Inspired by “Not I”, “Waiting for Godot” and “Happy Days”; David uses rhythm and tension as an opening into the mind and body of this character. Exploring through play, he will try to embody the world of Beckett.

Still Life – by Ermioni Garramone

Installation & performance

S T I L L  L I F E is an architectonic research on emptiness in the physical realm of objects and space. It is an installation and performance studying the spatial conception of Beckett´s emptiness throughout his oeuvre.

Beckett is reflecting upon void, absence and lack of purpose through the corporeality of carefully selected objects and characters. They are the mere components of Beckett’s literary universe that are just “being there”, in time and site specificity. Thus the emptiness in Beckett is corporeal while it attains a high degree of dasein. 

The installation is mapping objects that construct Beckett´s microcosm of emptiness.

The Writing Apparatus – by Mari Pitkänen

A durational performance installation

On the back wall, slightly to the stage right, paper taped to the wall. Paper roll is continuing down the floor across the stage, toward the audience. Writer walks from stage left with a marker on her hand, halts by the paper and begins to write. Sound of the marker on the paper. Every now and then, pause. Writer looking at the paper. Then continuing writing and pausing, until reaches the end of the roll.
The Writing Apparatus is a collective process of producing text material until exhaustion, in order to reach the grey matter of thought – a space where illogics and uncertainties of language can occur, and where yet-unknown can be present. Mari invites the audience to explore this writing apparatus together with her.

The artists: 

Nina Krogh has a background in art and public space from the Oslo National Academy of the Arts. She works with sound, performance and interactive installations. She leads “Variations of Beckett” with Sophie Barth.

Sophie Barth is a theatre director and performing artist who works with interdisciplinary projects. She established Schouskollektivet in 2016, and has initiated all of the research programs. Her main practice is physical theatre and butoh dance.

Ermioni Garramone is a Greek architect and scenographer. The foundation for her work is the relation between space, objects and the body through their co-existence. She teaches at the Oslo School for Design and Architecture.

David Tann is an English actor, writer and performing artist. He is based in Oslo where he works with the company Undercover Theatre, and has a degree from École Philippe Gaulier.  He makes visual storytelling and physical comedy.

Mari Pitkänen is a Finnish actress and performing artist who graduated from the Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad in 2018. Maris’ main focus is the bodily transformation and its effect in public space.

The event will primarily be in english. 

Free and open for everyone!

1 Comment

  1. Pingback: Oslo Kultur

Comments are closed.