What? Who? Where?

Some information about our project:

 

(ENG) Schouskollektivet is an interdisciplinary platform established by Sophie Barth where the main focus is to facilitate collaborations, and offer the opportunity to do artistic researches. She started Schoukollektivet in 2016, when she worked as a program manager at Deichmanske bibliotek, Grünerløkka. Her interest in artistic research stems from “slow processes” in order to investigate different parts of a project, and create micro and macro researches of different themes and methods. She thus wished to explore how you can separate a project into different parts and then put them back together again, or in this way also initiate other projects. The first part of Schouskollektivet’s program consisted of “études” where invited artists could show excerpts of work in progress or finished work. In the beginning of 2017, The Research Room was initiated at Oslo teatersenter and is a program for artistic research that takes place over an intensive weekend. The Research Room has been the main program in 2017 and 2018, with monthly sessions all through the spring and autumn. During summer 2018 the first summer festival “Schouskollektivet Extended” took place, organised around the theme “moving interactions”. The main focus was to gather all the artists who had been working with Schouskollektivet for the past two years. The audience could experience an interdisciplinary program consisting of short film screenings, workshops and performances. In the end of 2018, artist Nina Krogh joined Schouskollektivet as co-artistic director.

“Variations of Beckett” will be Schouskollektivet’s long-term project from 2019 – 2021, and we issue open calls for 4 artists to join us each year and work on their own Beckett research. We are using the same format as The Research Room where the artists work with a chosen research topic over one weekend, and afterwards some of this material will be edited and published in the online archive www.variationsofbeckett.net. The group will be meeting in the time periods February – June and August – November, and at the end of each year the artists will have a common event or a “happening” – referencing Allan Kaprow’s concept. Our “happening” will be organised so that the audience can enter into multiple rooms where they experience different expressions that are in dialogue with each other and that happen simultaneously. Our “happenings” will disseminate each artist’s projects, but is also curated as a whole. The audience can move freely between all the works, and the artists are also free to impact each other’s work while the “happening” is on. Through this event we wish to explore the performative in a format that moves between all our interdisciplinary practices.

 

(NO)Schouskollektivet er en tverrkunstnerisk plattform etablert av Sophie Barth der hovedfokuset er å fasilitere samarbeid, og gi muligheten til å jobbe med “artistic research. Hun startet Schouskollektivet i 2016 da hun jobbet som programansvarlig ved Deichmanske bibliotek, Grünerløkka.  Interessen for kunstnerisk forskning springer ut fra ”langsomme prosesser” der man går inn i forskjellige deler av et prosjekt og gjør mikro og makro-undersøkelser av forskjellige tematikker og metoder. Hun ønsket å utforske hvordan et prosjekt kan deles inn i forskjellige deler, for å settes sammen igjen eller bli til flere parallelle prosjekter. Første del av Schouskollektivets program bestod av étyder, der kunstnere kunne vise utdrag fra arbeid i prosess eller ferdigstilte produksjoner. I begynnelsen av 2017 ble The Research Room iverksatt på Oslo teatersenter, med fokus på å jobbe med kunstnerisk forskning over en intensiv helg. The Research Room har vært hovedprogrammet i 2017 og 2018, med månedlige workshoper hele våren og høsten. Sommeren 2018 ble minifestivalen Schouskollektivet Extended organisert med tema “Moving Interactions”. Her var målet å samle kunstnerne som har vært tilknyttet Schouskollektivet de siste 2 årene. Publikum kunne oppleve et tverrfaglig program med kortfilmvisninger, workshops og performancer. I slutten av 2018 ble kunstner Nina Krogh med i Schouskollektivet som andre kunstneriske leder.

“Variations of Beckettskal være Schouskollektivets langtidsprosjekt fra 2019 – 2021, der vi vil holde åpne utlysninger og ta inn 4 kunstnere per år til å jobbe frem sin egen Beckett-forskning. Vi vil bruke samme format som The Research Room der kunstnerne jobber med et ønsket tema over en helg, og like etter dette bearbeides og publiseres dokumentasjonen av helgen i vårt online arkiv http://www.variationsofbeckett.net. Det blir satt opp økter i tidsperioden februar – juni og august – november, og på slutten av hvert år vil kunstnerne ha en felles visning eller en “happening” – fritt etter Allan Kaprows konsept. Vår “happening” vil være organisert slik at publikum kommer inn i et eller flere rom hvor de kan oppleve forskjellige uttrykk som er i dialog med hverandre og foregår simultant. Våre “happenings” vil formidle hver enkelt kunstners prosjekt, men det er også kuratert som en helhet. Publikum kan bevege seg fritt mellom alle verkene, og kunstnerne er også frie til å påvirke hverandres arbeid mens “happeningen” pågår. Med dette ønsker vi å forske på det performative i et format som beveger seg mellom våre tverrfaglige praksiser.

 

Schouskollektivet’s Variations of Beckett is supported by:

2633537NT9X6T9